Ugrás a tartalomra
top
 • Címlap
 • Webhely használatának feltételei

Webhely használatának feltételei

A honlap használati feltételei

A honlap (az itt hivatkozott dokumentumokkal együtt, beleértve az adatvédelmi nyilatkozatot, a cookie-król szóló szabályzatot és a megfelelő használatról szóló szabályzatot) ismerteti a használati feltételeket, amelyek alapján vendégként vagy regisztrált felhasználóként használhatja a www.FLEETCOR.hu  honlapját (honlap). Kérjük, olvassa el a használati feltételeket, mielőtt elkezdi használni a honlapot. A honlap használatával jelzi, hogy elfogadja ezeket a használati feltételeket és vállalja a feltételek betartását. Ha nem ért egyet ezekkel a használati feltételekkel, kérjük, tartózkodjon a honlap használatától.

 

Névjegyünk

A www.FLEETCOR.hu  honlapot a FLEETCOR Hungary Kft. üzemelteti („mi”).  Magyarországon bejegyzett korlátolt felelősségű társaság vagyunk, amelynek cégjegyzékszáma Cg. 25103272-1-42, bejegyzett székhelye 1062 Budapest, Andrássy út 100.  Ez egyben a központi ügyintézés helye.

A honlap megnyitása

A honlapra való belépést ideiglenes alapon engedélyezzük, és fenntartjuk magunknak a jogot a honlapon elérhető szolgáltatások minden külön értesítés nélküli (lásd alább) visszavonására vagy módosítására. Nem vállalunk felelősséget azért, ha a honlap nem áll rendelkezésre bármilyen okból, bármilyen időpontban vagy időtartamra.

Időről időre csak a honlapon regisztrált felhasználók számára tesszük lehetővé a honlap bizonyos részeinek vagy egészének megnyitását.

Ha felhasználói azonosítókódot, jelszót, vagy bármely egyéb információt választ vagy kap a biztonsági eljárások részeként, az ilyen információkat bizalmasan kell kezelnie, és nem szabad közölnie egy harmadik féllel. Jogunk van bármikor letiltani bármely felhasználói azonosítókódot vagy jelszót, akár Ön választotta vagy tőlünk kapta, ha véleményünk szerint nem tett eleget a használati feltételek bármely rendelkezésének.

A honlap használatakor eleget kell tennie a megfelelő használatról szóló minden olyan feltételnek vagy szabályzatnak, amelyről értesítettük, beleértve ebbe a megfelelő használatról szóló szabályzatot.

Az Ön felelőssége, hogy gondoskodjon a honlap eléréséhez szükséges feltételekről. Ön felelős továbbá azért, hogy minden személy, aki az internetkapcsolat révén hozzáfér a honlaphoz, ismerje ezeket a feltételeket és ezeknek eleget tegyen. 


Szellemi tulajdonjogok

A honlap és a honlapon közölt anyagok minden szellemi tulajdonjoga minket illet. Ezeket az alkotásokat szerzői jogi szabályok és nemzetközi egyezmények védik a világ minden táján. Minden ilyen jogunkat fenntartjuk.

A honlap bármely oldaláról kinyomtathat egy példányt személyes használatra és felhívhatja mások figyelmét a munkaszervezetén belül a honlapon közölt anyagokra. A kinyomtatott vagy letöltött anyagok papír vagy digitális példányait semmilyen módon nem módosíthatja, és nem használhat semmilyen illusztrációt, fényképet, videó- vagy audiószekvenciát vagy grafikát a hozzátartozó szöveg nélkül.
Mindig fel kell tüntetni szerzői (vagy azonosított közreműködői) státuszunkat a honlapon levő anyagok esetében.

Tilos felhasználni a honlapon található anyagok bármely részét kereskedelmi célokra anélkül, hogy erre előzetesen engedélyt szereznének tőlünk vagy licencadóinktól. Ha kinyomtatja, másolja vagy letölti a honlap bármely részét oly módon, amely megsérti a használati feltételeket, azonnal elveszti a honlap használatára vonatkozó jogát, és vissza kell adnia vagy meg kell semmisítenie az anyagról Ön által készített példányokat, saját belátásunk szerint.

 

A közölt információk megbízhatósága

A honlapon közölt kommentárok és egyéb tartalmak nem szolgálnak olyan tanácsként, amelyben feltétlenül meg kell bíznia. Minden olyan felelősséget és kötelezettséget elhárítunk azzal a megbízhatósággal kapcsolatban, amelyet a honlap látogatója, vagy a tartalom bármely részéről tájékoztatott személy az adott tartalomnak tulajdonít.

 

A honlap rendszeresen változik

Célunk, hogy rendszeresen frissítsük a honlapot, a tartalmát bármikor megváltoztathatjuk. Ha a szükség úgy kívánja, akkor a honlaphoz való hozzáférést felfüggeszthetjük vagy véglegesen megszüntethetjük. A honlapon található anyagok bármikor elévülhetnek, és semmilyen kötelesség nem terhel bennünket az anyagok frissítéséért.

 

A felelősségünk

A honlapon megjelenő tartalom pontosságára vonatkozóan semmilyen garanciát, kötelezettséget vagy jótállást nem vállalunk. A jog által megengedett mértékben mi és a vállalatcsoport többi tagja, valamint a hozzánk kapcsolódó harmadik felek ezennel kifejezetten kizárjuk a következőket:

 • Minden feltételt, garanciát vagy egyéb kikötést, amelyek jogszabály, szokásjog vagy méltányosság alapján felelősségünk korlátozása hiányában fennállna.
 • Minden felelősséget a közvetlen, közvetett vagy következményes veszteségekért vagy a felhasználó által elszenvedett károkért a honlappal vagy a honlap használatával, használhatatlanságával vagy a használat eredményével, illetve hozzákapcsolt honlapokkal vagy azokon közölt tartalommal kapcsolatban, beleértve ebbe korlátozás nélkül az alábbiakat:
 • jövedelem vagy bevétel kiesése;
 • üzleti veszteség;
 • elmaradt haszon vagy szerződés;
 • várt megtakarítások elvesztése;
 • adatvesztés;
 • jó hírnév elvesztése;
 • vezetői vagy hivatali idő elvesztegetése; és
 • bármely egyéb veszteség vagy kár, akár jogellenes károkozásból (beleértve a mulasztást), szerződésszegésből vagy egyéb okból ered, még ha előrelátható volt is, azzal, hogy ez a feltétel nem akadályozza a fent meghatározott kategóriák által ki nem zárt, anyagi javak károsodásával vagy elvesztésével kapcsolatos kárigényeit, illetve közvetlen anyagi veszteségeivel kapcsolatos kárigényeit.

Ez nem érinti a hanyagságból eredő haláleset vagy személyes sérülés iránti felelősségünket, sem lényegi kérdésre vonatkozó, szándékos félrevezetéssel vagy megtévesztéssel kapcsolatos felelősségünket, sem bármilyen más felelősséget, amely nem zárható ki vagy nem korlátozható a hatályos törvények alapján.

 

Az Önre és a honlapon tett látogatására vonatkozó információk

Az Önre vonatkozó információkat a honlapon közölt adatvédelmi nyilatkozattal összhangban kezeljük. A honlap használatával Ön hozzájárul az adatok feldolgozásához és szavatolja, hogy az összes Ön által megadott adat pontos.

 

A honlapon megvalósított tranzakciók

A honlapon keresztül, vagy a honlapon tett látogatásának eredményeként létrehozott áruk vagy szolgáltatások szállítására vonatkozó szerződéseket az Általános Szerződési Feltételek szabályozzák. Az Általános Szerződési Feltételek részletezésére akkor kerül sor, amikor kéri termékeinket és szolgáltatásainkat.

 

Tartalmak feltöltése a honlapra

Amikor igénybe vesz egy olyan funkciót, amely lehetővé teszi tartalom feltöltését a honlapra vagy kapcsolatba lépést a honlap többi felhasználójával, Önnek eleget kell tennie a megfelelő használatról szóló szabályzatban olvasható tartalmi követelményeknek. Ön vállalja, hogy minden feltöltött tartalom megfelel majd ezeknek a követelményeknek, és a kötelezettségvállalás bármilyen megszegése esetén megtéríti az ebből adódó kárt. 

Semmilyen olyan tartalom, amit a honlapra feltölt, nem tekinthető bizalmasnak vagy jogvédettnek (azon adatok kivételével, amelyek az Adatvédelmi nyilatkozat hatálya alá tartoznak), továbbá fenntartjuk a jogot a tartalom bármilyen célú felhasználására, többszörözésére, forgalmazására és harmadik felekkel történő közlésére. Jogunkban áll továbbá, hogy személyazonosságát feltárjuk bármely harmadik fél előtt, aki arra hivatkozik, hogy az Ön által a honlapra feltöltött vagy ott közölt tartalom sérti a szellemi tulajdonnal vagy a magánélet tiszteletben tartásához való jogaikat.

Nem vállalunk felelősséget és nem vagyunk felelősek semmilyen harmadik féllel szemben a honlapon az Ön vagy bármely más felhasználó által közölt tartalomért vagy annak pontosságáért.

Fenntartjuk a jogot az Ön által feltöltött vagy közölt anyagok eltávolítására, ha megítélésünk szerint ez a helyes.

 

Vírusok, a webhely feltörése és más bűncselekmények

Nem élhet vissza a honlappal, tudatosan bevezetve bármely vírust, trójai faló programot, férget, logikai bombát, illetve egyéb rosszindulatú vagy technológiailag káros anyagot. Nem kísérelheti meg az illetéktelen hozzáférést a honlaphoz, illetve a honlapot tároló szerverhez vagy a honlappal összekötött bármely szerverhez, számítógéphez vagy adatbázishoz. Nem támadhatja a honlapot szolgáltatásmegtagadással,vagy az elosztott szolgáltatás megtagadásával.

A jelen rendelkezés megszegésével bűncselekményt követ el. A rendelkezés megszegését jelenteni fogjuk a megfelelő bűnüldöző hatóságoknak és az Ön személyazonosságát közölve együttműködünk ezekkel a hatóságokkal. A rendelkezés megszegése esetén azonnal megszűnik a honlap használatához való joga.

Nem vállalunk felelősséget az elosztott szolgáltatás megtagadása, vírusok és más, a számítógépes berendezést, számítógépes programokat, adatokat vagy egyéb szellemi tulajdont képező anyagokat megfertőző, technológiailag káros anyagok által okozott veszteségekért és károkért, amelyeket a honlap használata, vagy a honlapon vagy azzal összekapcsolt más honlapokon közölt anyagok letöltése okoz.

 

Hivatkozások a honlapra

On hivatkozhat  a honlapra, feltéve, hogy erre tisztességes és törvényes módon, a hírnevünket nem károsító és azt ki nem használó módon kerül sor; a hivatkozás nem hozható létre olyan módon,  amely nem létező társulást, jóváhagyást vagy támogatást  jelentene a részünkről.

Tilos olyan honlapról létrehozni a hivatkozást, amely nem az Ön tulajdonában van.

A honlap nem osztható meg más weboldallal, és a honlapon kívül nem hozható létre hivatkozás a honlap egyik részéhez sem. Fenntartjuk a jogot, hogy a hivatkozási engedélyt minden külön értesítés nélkül visszavonjuk. Annak a weboldalnak, ahonnan hivatkozik, minden tekintetben ki kell elégítenie a megfelelő használatról szóló szabályzatban foglalt tartalmi követelményeket.
Ha a honlapon található anyagokat a fent leírtaktól eltérő módon szeretné felhasználni, kérjük, kérésével forduljon az alábbi címhez:  info@fleetcor.hu  vagy FLEETCOR Hungary Kft, 1062 Budapest, Andrássy út 100.

 

Hivatkozások a honlapról

Amennyiben a honlap hivatkozásokat tartalmaz egy hamadik fél által rendelkezésre bocsátott weboldalra és forrásokra, ezeket a hivatkozásokat csak tájékoztató céllal közöljük. Nincs befolyásunk a harmadik fél weboldalának és forrásainak tartalmára, és nem vállalunk semmilyen felelősséget a használatukból eredő veszteségekért és károkért.

 

Joghatóság és az alkalmazandó jog

A magyar bíróságok kizárólagos joghatóságot élveznek a honlapon tett látogatásból eredő vagy azzal kapcsolatos kárigények felett, bár fenntartjuk a jogot arra, hogy eljárást indítsunk Ön ellen a feltételek megszegése miatt az Ön lakhelye szerinti országban, vagy bármely más érintett országban.

Ezekre a használati feltételekre, illetve az ezekből vagy tárgyukból, illetve létrehozásukból eredő vagy azzal kapcsolatos vitákra és kárigényekre (beleértve a nem szerződéses jogvitákat vagy kárigényeket) Magyarország törvényei az irányadóak és azokat ezekkel összhangban kell értelmezni.

 

Változások

A használati feltételeket bármikor módosíthatjuk a jelen oldal megváltoztatásával. Elvárjuk, hogy időről időre ellátogasson erre az oldalra és ellenőrizze az esetleges végrehajtott változásokat, mivel azok kötelező érvényűek az Ön számára. A jelen használati feltételekben található egyes rendelkezéseket hatálytalaníthatják a honlapon másutt közzétett rendelkezések vagy értesítések.

 

Észrevételek

Ha bármilyen észrevétele van a honlapon megjelenő tartalmakkal kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk a következő címen: FLEETCOR Hungary Kft., Jogi Osztály, 1062 Budapest, Andrássy út 100. Köszönjük, hogy meglátogatta a honlapot.

 

SZERVEZETÜNK

A FLEETCOR egy, az Egyesül Államokban bejegyzett, nemzetközi vállalat, amelynek vezető szerepe van a pénzügyi szolgáltatások piacán.
Néhány adat rólunk:


2,6 milliárd dollár

Éves bevétel

2 milliárd

Tranzakció évente

több, mint 800 ezer

boldog ügyfél

több, mint 8 ezer

munkavállaló világszerte

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A SZERVEZETRŐL

A FLEETCOR AZ ÖN VÁLLALKOZÁSÁÉRT VAN

HOGYAN SEGÍTHET A FLEETCOR?

Ha nem biztos benne, hogy melyik termékünk felel meg leginkább flottájának, lépjen az üzemanyagkártya-kalkulátorunkra, ahol könnyen megtalálhatja a legjobban kiszolgáló kártyatípust.

FELKELTETTÜK ÉRDEKLŐDÉSÉT? – ENGEDJE MEG, HOGY VISSZAHÍVJUK

Szeretne többet megtudni rólunk, termékeinkről és szolgáltatásainkról? Engedje meg, hogy értékesítési csapatunk visszahívja Önt egy személyre szabott ajánlattal.
Válassza ki a legkényelmesebb lehetőséget és engedje meg, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel. Nincs kedve a hosszú várakozáshoz?

Használja a visszahívási lehetőséget – időt és energiát takaríthat meg: